Cennik

Warunki

Wynagrodzenie firmy ClaimOut to stała kwota, która jest płatna na jej rzecz w przypadku otrzymania odszkodowania przez jej klienta.

Bezpłatne usługi

Claimоut otrzymuje wynagrodzenie tylko w przypadku skutecznego odzyskania odszkodowania od linii lotniczych.

Opłata za nasze usługi

W przypadku skutecznego uzyskania odszkodowania, ClaimOut otrzymuje środki pieniężne od linii lotniczych i przelewa je na konto klienta po potrąceniu swojej prowizji. Prowizja firmy ClaimOut wynosi 25%. Claimоut dodatkowo potrąca kwotę na poczet odpowiednich podatków, które nie są wliczone w wysokość wynagrodzenia firmy ClaimOut, a także prowizję banku za przelew pieniędzy na konto klienta.

W PRZYPADKU REKLAMACJI DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 261,
OPŁATA ZA USŁUGĘ JEST POBIERANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Za lot na odległość do 1500 km klient otrzymuje odszkodowanie w wysokości 250 euro, przy tym on będzie musiał zapłacić opłatę serwisową w wysokości 25%;
Za loty wewnątrzwspólnotowe na odległość większą od 1500 km, a także loty na odległość od 1500 km do 3500 km, klient otrzyma odszkodowanie w wysokości 400 euro. A więc będzie on musiał zapłacić za usługę 25%;
W przypadku pozostałych lotów, które nie zostały wymienione powyżej, jeśli klientowi przysługuje prawo do odzyskania 600 euro, z tej kwoty zostaną potrącone 25% tytułem opłaty za usługę;
W przypadku ww. lotów, gdy klientowi nie przysługuje prawo do odzyskania ani 250, ani 400, ani 600 euro, on nie zapłaci za usługę wcale;
W PRZYPADKU INNYCH RODZAJÓW ROSZCZEŃ, NIŻ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 261,
OPŁATA ZA USŁUGĘ POZOSTAJE W NASTĘPUJĄCEJ WYSOKOŚCI:
W przypadku, gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 201 do 300 euro, będzie musiał zapłacić 25% kwoty odszkodowania tytułem opłaty za usługę;
Gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 301 do 400 euro, zapłaci opłatę za usługę w wysokości 25%;
W przypadku, gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 401 do 500 euro, musi zapłacić za usługę kwotę, stanowiącą 25% wartości odzyskanego odszkodowania;
Gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 501 do 600 euro, od niego pobierana jest opłata za usługę w wysokości 25%;
Gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 601 do 800 euro, musi zapłacić 25%;
W przypadku, gdy klient otrzymuje odszkodowanie za lot w wysokości od 800 do 1000 euro, zapłaci opłatę za usługę w wysokości 25%;

Gwarancja wysokości odszkodowania

Klient otrzymuje gwarancję tego, że w dowolnym momencie firma Claimоut zapewni prawidłowość i sprawiedliwość w stosunku do należnego mu wynagrodzenia. Jeśli wszystkie kryteria składanej reklamacji zostaną spełnione zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261, klient otrzyma od Claimоut odpowiednią kwotę w euro.

W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, iż wszystkie odszkodowania, będące wynikiem zastosowania Rozporządzenia (WE) nr 261, są wypłacane w euro.

Więc wysokość odszkodowania. otrzymanego w wyniku działań ClaimOut, jest obliczana w pełni klarownie. Dzięki temu klient będzie mógł z wystarczającą dozą pewności sprawdzić, czy wykonała firma Claimоut swoje zobowiązania w myśl Rozporządzenia WE nr 261.

Opłata za międzynarodowy przelew bankowy

Dodatkowe prowizje i koszty, związane z przelewami bankowymi, nie wchodzą w zakres odpowiedzialności Claimоut. Mimo, że w większości przypadków oczekuje się, iż wysokość takich wydatków nie będzie taka sama lub przynajmniej porównywalna, zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia za to odpowiedzialności w związku z różnicami w polityce poszczególnych banków.

Podatek od towarów i usług (VAT) i inne podatki

Wszystkie ceny i opłaty, podane w cenniku firmy ClaimOut, nie sugerują konieczności uiszczenia dodatkowych podatków, jak na przykład VAT, ani innych opłat lub rodzajów opodatkowania, płaconych w naszym imieniu. Wymienione kwoty są jedynymi opłatami, które będziesz musiał zapłacić, i będą one odjęte od kwoty Twojego odszkodowania przy jego odbiorze.

Cennik został zaktualizowany dnia: 01.06.2019